ინფორმალური ეკონომიკური განათლების პროგრამის განხორციელება