ცალკეული თემების მიხედვით საბჭოს ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფების ფორმირება, შემადგენლობის და სამუშაო გეგმის განსზღვრა