ეკონომიკურ საბჭოსა და კომიტეტის აპარატის წევრებს შორის ცალკეული სფეროების მიხედვით თანამშრომლობის სტრუქტურიზება