კომიტეტში განსახიველ საკითხებზე (კანონპროექტებზე) საბჭოს წევრ მეცნიერთა ჩართვის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა