საბჭოს სხდომებზე განსახილველი საკითხების თემატური გეგმის შემუშავება და საბჭოს სხდომებზე მათი განხილვის უზრუნველყოფა