საბჭოს დებულების განხილვა და კომიტეტის თავმჯდომარისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა