არაორგანული მასალათმცოდნეობის მიღწევების პრაქტიკაში გამოყენების მხარდამჭერი პროგრამის შესახებ